Dự án Quốc tế đã sử dụng Termimesh

Trung tâm Vũ trụ Kennedy - NASA, HOA KỲ

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2